OFERTA

Laboratorium przyrządów pomiarowych

Laboratorium przyrządów pomiarowych oferuje usługi sprawdzenia oraz wystawienia świadectwa wzorcowania, przyrządów związanych z pomiarami wielkości elektrycznych.

Wzorcowanie mierników polega na porównaniu ich parametrów z parametrami kalibratora (wzorca) mającego odniesienie do wzorców krajowych lub międzynarodowych.

Do kategorii wzorcowanych przez nas mierników bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zaliczają się:

– mierniki impedancji pętli zwarcia,
– mierniki rezystancji pętli zwarcia,
– mierniki impedancji oraz rezystancji linii,
– mierniki rezystancji uziemienia i gruntu,
– mierniki rezystancji izolacji,
– mierniki parametrów wyłączników różnicowoprądowych (RCD),
– mierniki ciągłości przewodów ochronnych i wyrównawczych,
– mierniki wielofunkcyjne instalacji elektrycznych,
– mierniki bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego,
– mierniki prądów upływu,
– woltomierzy, amperomierzy, omomierzy,
– multimetrów wielofunkcyjnych i uniwersalnych.

Dbamy o wykonywanie wzorcowania w możliwie krótkim czasie, W razie potrzeby możliwe jest wykonanie wzorcowania miernika w terminie ekspresowym, po uprzednim, indywidualnym uzgodnieniu terminu dostarczenia i odbioru sprzętu.

Klient otrzymuje świadectwo wzorcowania, które oprócz niezbędnych informacji opisowych zawiera pełny pogląd z przeprowadzonych pomiarów, wraz z oszacowanymi wartościami niepewności rozszerzonych opracowanych na podstawie dokumentu EA-4/02.  Forma i treść świadectwa zostały opracowane w taki sposób, aby spełnione były wytyczne Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) przeznaczone dla laboratoriów akredytowanych.

Najwyższa jakość wzorcowania

Ze względu na charakter usługi, wzorcowanie mierników musi być wykonywane na najwyższym poziomie. Z tego powodu, każde przeprowadzone przez nas wzorcowanie mierników jest wykonywane zgodnie z wymaganiami instrukcji zakładowej wzorcowania przyrządów pomiarowych.

ADRES

_

38-500 Sanok
ul. E. Dembowskiego 7/27
NIP 6842078046

TELEFON

_

+48 509 117 436

_

Laboratorium wzorcowania
przyrządów pomiarowych

Podkarpacie, Sanok

Zapraszamy z okolic Sanoka
do osobistego dostarczenia przyrządów